Modificari fiscale în toiul verii. Impozitarea salariilor, microîntreprinderilor, dividendelor, persoanelor fizice
- publicat pe 08.08.2022 -

Exact la mijlocul verii, pe data de 15 iulie 2022, apare O.G. nr. 16/2022 care aduce o serie de surprize fiscale și care își propune, o revoltă fiscală, daca nu chiar o revoluție fiscală.
Vă prezentăm principalele prevederi ale actului normativ care iși pun amprenda asupra întregului sector privat:

 1. Impozitarea salariilor;
 2. Impozitarea microîntreprinderilor;
 3. Impozitul pe profit;
 4. Reguli privitoare la asociați/acționari;
 5. Impozitarea dividendelor;
 6. Impozitul specific;
 7. Stabilirea contribuției la pensie (CAS) în cazul persoanele fizice care realizează venituri din activități independente și venituri din drepturi de proprietate intelectuală;
 8. Stabilirea contribuției la sănătate (CASS) în cazul persoanelor care realizează venituri din activități independente, din drepturi de proprietate intelectuale, din cedarea folosinței bunurilor; din activități agricole, silvicultură și piscicultură, in investiții, din alte surse;
 9. Impozitarea veniturilor din cedarea folosinței bunurilor;
 10. Impozitarea pe bază de norme de venit
 11. TVA
 12. Modificări ȋn domeniul taxelor și impozitelor locale;
 13. Impozitarea veniturilor din transferul proprietăţilor imobiliare din patrimoniul personal;
 14. Impozitarea veniturilor din jocuri de noroc.

1. Impozitarea salariilor
Salariile part-time vor fi impozitate la nivelul salariului minim brut pe economie (2550 lei) începând cu luna august 2022. Diferența între contribuțiile calculate la nivelul salariului minim pe economie și contribuțiile calculate la nivelul salariului part-time este suportată de angajator.
Nu vor fi impozitate la nivelul salariului minim brut pe țară salariile part-time ale persoanelor fizice aflate în una dintre următoarele situații:

 • realizează în cursul aceleiași luni venituri din salarii sau asimilate salariilor în baza a două sau mai multe contracte individuale de muncă, iar baza lunară de calcul cumulată aferentă acestora este cel puțin egală cu salariul de bază minim brut pe țară;
 • sunt elevi sau studenți, cu vârsta până la 26 de ani, aflați într-o formă de școlarizare;
 • sunt ucenici, potrivit legii, în vârstă de până la 18 ani;
 • sunt persoane cu dizabilități sau alte categorii de persoane cărora prin lege li se recunoaște posibilitatea de a lucra mai puțin de 8 ore pe zi;
 • au calitatea de pensionari pentru limită de vârstă în sistemul public de pensii, cu excepția pensionarilor pentru limită de vârstă care beneficiază de pensii de serviciu în baza unor legi/statute speciale, precum și a celor care cumulează pensia pentru limită de vârstă din sistemul public de pensii cu pensia stabilită în unul dintre sistemele de pensii neintegrate sistemului public de pensii.
Pentru aplicarea excepțiilor, angajatorul trebuie să solicite documente justificative persoanelor fizice aflate în situațiile respective.

Alte modificări privind salariile:
 • se aplică noi limite pentru beneficiile neimpozabile acordate salariaților – începând cu ianuarie 2023, beneficiile neimpozabile acordate într-o lună nu trebuie să depășească plafonul lunar stabilit în limita a 33% din salariul de bază corespunzător locului de muncă ocupat. În rândul acestor beneficii amintim:
  • contravaloarea serviciilor turistice și/sau de tratament, inclusiv transportul, pe perioada concediului, pentru angajații proprii și membrii de familie ai acestora, acordate de angajator;
  • contravaloarea hranei acordate de către angajator pentru angajații proprii;
  • diurna (care trebuie să îndeplinească și condiția de a nu fi de 2,5 ori mai mare decât diruna acordată salariaților din sectorul public);
  • contribuțiile la un fond de pensii facultative potrivit Legii nr. 204/2006, suportate de angajator pentru angajații proprii (trebuie respectată și limita a 400 euro anual pentru fiecare persoană);
  • cazarea și contravaloarea chiriei pentru spațiile de cazare/de locuit puse de către angajatori la dispoziția angajaților proprii (trebuie respectată și limita unui plafon neimpozabil de 20% din salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată/lună/persoană);
  • primele de asigurare voluntară de sănătate, precum și serviciile medicale furnizate sub formă de abonament, suportate de angajator pentru angajații proprii (trebuie respectată și limita a 400 euro, pentru fiecare persoană);
  • sumele acordate angajaților care desfășoară activități în regim de telemuncă (trebuie respectat și plafonul lunar de 400 lei corespunzător numărului de zile din luna în care persoana fizică desfășoară activitate în regim de telemuncă.
  Ordinea în care veniturile prevăzute mai sus se includ în plafonul lunar de cel mult 33% din salariul de bază corespunzător locului de muncă ocupat se stabilește de angajator.
 • deducerea personală la calculul impozitului pe salarii – se modifică modalitatea de aplicare a deducerii personale începând cu 1 ianuarie 2023: la calculul impozitului pe salarii, crește plafonul pentru acordarea deducerii personale de la 3500 lei salariu brut la 4500 lei salariu brut și se vor acorda si alte reduceri si facilitati pentru tinerii pana la 26 ani;
 • scutirea de impozit pe venit pentru sectorul construcțiilor nu se mai aplică pentru venituri de până la 30.000 lei, ci până la 10.000 lei, inclusiv. Prevederea se aplică începând cu veniturile lunii august 2022. Se menține condiția privind salariul minim brut de încadrare pentru 8 ore de muncă/zi de minimum 3.000 lei lunar pentru angajații din construcții;
 • contribuția de asigurări sociale (pensie) pentru angajații din construcții, agricultură și alimentație se reduce cu 3,75 puncte procentuale. Prevederea se aplică până la data de 31 decembrie 2028;
 • se abrogă scutirea la plata impozitului pe venit pentru angajații sezonieri din HORECA de la 1 ianuarie 2023.
2. Impozitarea microîntreprinderilor
Toate modificările privind impozitarea microîntreprinderilor sunt aplicabile începând cu 1 ianuarie 2023. Acestea sunt:
 • introducerea cotei unice de impozitare pentru microîntreprinderi de 1% și eliminarea cotei de 3% incepând cu 1 ianuarie 2023;
 • scăderea plafonului de încadrare în categoria microîntreprinderilor la venituri de 500.000 euro, față de 1.000.000 euro cât este în prezent;
 • sunt introduse și alte condiții pentru ca o societate să poată fi încadrată în categoria plătitorilor de impozit pe veniturile microîntreprinderilor, astfel:
  • a realizat venituri, altele decât cele din consultanță și/sau management, în proporție de peste 80% din veniturile totale;
  • arecel puțin un salariat,cu excepția societății nou-înființate;
  • are asociați/acționari care dețin peste 25% valoarea/numărul titlurilor de participare sau al drepturilor de vot la cel mult trei persoane juridice române care se încadrează să aplice sistemul de impunere pe veniturile microîntreprinderilor;
 • totodată, începând cu ianuarie 2023, microîntreprinderile cu venituri sub plafonul de 500.000 euro și cu un salariat pot trece la categoria impozit pe profit prin opțiune.
3. Impozitul pe profit
Următoarele modificări se aplică din ianuarie 2023:
 • entitățile care depășesc plafonul de 500.000 euro devin plătitoare de impozit pe profit;
 • enitățile care nu îndeplinesc criteriile necesare pentru impozitarea ca microîntreprindere devin plătitoare de impozit pe profit din ianuarie 2023;
 • se extinde facilitatea privind scutirea de impozit a profitului investit și pentru investițiile în active utilizate în activitatea de producție, procesare, precum și în activele reprezentând retehnologizare.
4. Reguli privitoare la asociați/acționari
Persoana fizică poate detine titluri de participare in valoare mai mare de 25% din valoarea actiunilor/partilor sociale la cel mult trei microîntreprinderi.

5. Impozitarea dividendelor
Începând cu ianuarie 2023:
 • se majorează cota impozitului pe dividende obtinute de persoane fizice de la 5% la 8%;
 • cota impozitului pe dividende distribuite către nerezidenți este de 8%;
 • cota impozitului pe dividende distribuite către o altă persoană juridică este de 8%.
6. Impozitul specific
Începând cu data de 1 ianuarie 2023 se abrogă Legea nr. 170/2016 privind impozitul specific unor activităţi. Prin urmare, contribuabilii care desfășoară activități în domeniul HORECA vor avea posibilitatea să opteze din ianuarie 2023 să fie impozitați fie ca microîntreprinderi, fie să devină plătitori de impozit pe profit.

7. Stabilirea contribuției la pensie (CAS) în cazul persoanele fizice care realizează venituri din activități independente și venituri din drepturi de proprietate intelectuală
Veniturile din activități independente cuprind veniturile din activități de producție, comerț, prestări de servicii și veniturile din profesii liberale.
Toate modificările stabilirea contribuției la pensie pentru veniturile din activități independente și a veniturilor din drepturi de proprietate intelectuală sunt aplicabile începând cu ianuarie 2023.
Modificarea constă în faptul că baza anuală de calcul a contribuției de asigurări sociale, în cazul persoanelor care realizează venituri din activitati independente și venituri din drepturi de proprietate intelectuală, reprezintă venitul ales de contribuabil, care nu poate fi mai mic decât:
 • nivelul de 12 salarii minime brute pe țară, în vigoare la termenul de depunere a declarației unice (venituri estimate), în cazul veniturilor realizate cuprinse între 12 și 24 de salarii minime brute pe țară;
 • nivelul de 24 de salarii minime brute pe țară, în vigoare la termenul de depunere a declarației unice (venituri estimate), în cazul veniturilor realizate de peste 24 de salarii minime brute pe țară.
8. Stabilirea contribuției la sănătate (CASS) în cazul persoanelor care realizează venituri din activități independente, din drepturi de proprietate intelectuale, din cedarea folosinței bunurilor, din activități agricole, silvicultură și piscicultură, in investiții, din alte surse
Modificarea se aplică începând cu ianuarie 2023 și constă în faptul că baza de calcul a contribuției de asigurări sociale de sănătate datorate de persoanele fizice care realizează venituri din activități independente, din drepturi de proprietate intelectuale, din cedarea folosinței bunurilor, din activități agricole, silvicultură și piscicultură, in investiții, din alte surse se stabilește astfel:
 • la nivelul a 6 salarii minime brute pe țară, în vigoare la termenul de depunere a declarației unice, în cazul veniturilor realizate cuprinse între 6 și 12 salarii minime brute pe țară;
 • nivelul de 12 salarii minime brute pe țară, în vigoare la termenul de depunere a declarației unice, în cazul veniturilor realizate cuprinse între 12 și 24 de salarii minime brute pe țară;
 • nivelul de 24 de salarii minime brute pe țară, în vigoare la termenul de depunere a declarației unice, în cazul veniturilor realizate de peste 24 de salarii minime brute pe țară.
9. Impozitarea veniturilor din cedarea folosinței bunurilor
Începând cu anul 2023, la impozitarea veniturilor din cedarea folosinței bunurilor (ex. contractele de închiriere bunuri imobile), altele decât veniturile din arendă și din închirierea în scop turistic a camerelor situate în locuințe proprietate personală, se elimină deducerea de 40% asupra venitului brut. Astfel, impozitul de 10% se aplică asupra venitului brut.
De asmenea, revine obligatia de inregistrare a contractelor de închiriere încheiate cu 1 ianuarie 2023 de către persoanele fizice la autoritatea fiscală, în termen de cel mult 30 de zile de la încheierea/producerea modificării acestuia. Înregistrarea contractului se poate realiza fie la ghișeu, fie prin SPV, prin depunerea formularului 168.

10. Impozitarea pe bază de norme de venit
Începând cu ianuarie 2023, se micșorează plafonul pentru trecerea de la sistemul de impozitare pe bază de norme de venit la sistemul real, de la 100.000 euro la 25.000 euro.

11. TVA
Începând cu ianuarie 2023, au loc următoarele modificări:
 • majorarea cotei de TVA de la 5% la 9% pentru:
  • cazarea în cadrul sectorului hotelier sau al sectoarelor cu funcţie similară, inclusiv închirierea terenurilor amenajate pentru camping;
  • serviciile de restaurant şi de catering, cu excepţia băuturilor alcoolice şi a băuturilor nealcoolice care se încadrează la codurile NC 2202 10 00 şi 2202 99;
  • livrarea de îngrăşăminte chimice şi de pesticide chimice de tipul celor utilizate în mod normal în producţia agricolă, prevăzute prin ordin comun al ministrului finanţelor şi al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale;
 • majorarea cotei de TVA de la 9% la 19% pentru băuturile nealcoolice cu adaos de zahăr sau de alți îndulcitori ori aromatizate, cu condiția să fie direct consumabile ca băuturi, în starea în care se află;
 • introducerea unui plafon de 600.000 lei pentru aplicarea cotei reduse de 5% în cazul livrării de locuințe. Cota de 5% se aplică pentru livrarea de locuințe care au o suprafață utilă de maximum 120 mp, exclusiv anexele gospodărești, a căror valoare, inclusiv a terenului pe care sunt construite, nu depășește suma de 600.000 lei, exclusiv taxa pe valoarea adăugată, achiziționate de persoane fizice în mod individual sau în comun cu altă persoană fizică/alte persoane fizice. Cota redusă se aplică numai în cazul locuințelor care în momentul livrării pot fi locuite ca atare. Orice persoană fizică poate achiziționa, începând cu data de 1 ianuarie 2023, în mod individual sau în comun cu altă persoană fizică/alte persoane fizice, o singură locuință a cărei valoare nu depășește suma de 600.000 lei, exclusiv TVA, cu cota redusă de 5%.
12. Modificări ȋn domeniul taxelor și impozitelor locale
Începând cu 1 ianuarie 2023 se modifică modul de impozitare a construcțiilor astfel:
 • se elimină noțiunea de clădire cu destinație mixtă: pentru clădirile care au în componenţă atât spaţii cu destinaţie rezidenţială, cât şi spaţii cu destinaţie nerezidenţială, impozitul/taxa pe clădiri se determină în funcţie de destinaţia suprafeţelor cu o pondere mai mare de 50% şi se calculează prin aplicarea cotei corespunzătoare destinaţiei majoritare, asupra valorii întregii clădirii;
 • nu mai există diferențe între cotele de impozit pe clădiri datorate de către persoanele fizice și juridice pentru același tip de clădire rezidențială sau nerezidențială;
 • în cazul clădirilor rezidenţiale şi clădirile-anexă aferente, impozitul/taxa pe clădiri se calculează prin aplicarea unei cote de minimum 0,1% asupra valorii clădirii;
 • în cazul clădirilor nerezidenţialeşi clădirile-anexă aferente, impozitul/taxa pe clădiri se calculează prin aplicarea unei cote de minimum 0,5% asupra valorii clădirii.
13. Impozitarea veniturilor din transferul proprietăţilor imobiliare din patrimoniul personal
Începând cu 1 ianuarie 2023 se elimină plafonul neimpozabil de 450.000 lei reprezentând deducerea din valoarea tranzacției la stabilirea venitului impozabil. Astfel, contribuabilii care obțin venituri din vânzarea de imobile din patrimoniul personal datorează un impozit care se calculează la valoarea tranzacţiei prin aplicarea următoarelor cote:
 • 3% pentru construcţiile de orice fel şi terenurile aferente acestora, precum şi asupra terenurilor de orice fel fără construcţii, deţinute o perioadă de până la 3 ani inclusiv;
 • 1% pentru imobilele descrise mai sus, deţinute o perioadă mai mare de 3 ani.
14. Impozitarea veniturilor din jocuri de noroc
Începând cu 1 august 2022 pentru veniturile plătite din jocurile de noroc, impozitul datoratse va determina la fiecare plată, prin aplicarea unui anumit barem de impunere asupra fiecărui venit brut primit de un participant de la un organizator sau plătitor de venituri din jocuri de noroc.