O nouă obligație pentru firme: Declararea beneficiarilor reali
- publicat pe 08.10.2019 -

La nivelul Uniunii Europene au fost adoptate reguli mai stricte referitoare la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului. După revizuirea politicilor, una dintre măsurile adoptate constă în introducerea în legislația statelor memebre a obligației de declarare a beneficiarilor reali ai persoanelor juridice. Directiva europeană a fost transpusă în legislația națională prin Legea nr. 129/2019. Astfel, ca și mecanism de combatere a spălării banilor și pentru o mai bună transparență a managementului persoanelor juridice, se va înființa Registrul beneficiarilor reali ai persoanelor juridice.

Cine are obligația declarării beneficiarilor reali?
Conform art. 56 din Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, toate persoanele juridice sunt obligate să depună la înmatriculare, anual sau ori de câte ori intervine o modificare declaraţia privind beneficiarul real.
Sunt exceptate de la această obligație regiile autonome, companiile şi societăţile naţionale, precum şi societăţile deţinute integral sau majoritar de stat.

Cine are calitatea de beneficiar real al persoanelor juridice?

Beneficiarul real este:

  • orice persoană fizică care deține sau controlează persoana juridică și/sau
  • o persoana fizică în numele ori în interesul căreia se realizează, direct sau indirect, o tranzacție sau o operațiune.
Poți avea calitatea de beneficiar real și dacă:
  • exerciți direct sau indirect dreptul de proprietate asupra unui procent suficient de acțiuni/părți sociale ori din drepturile de vot;
  • participi în capitalurile proprii ale entității respective, inclusiv prin deținerea de acțiuni la purtător.
Astfel, beneficiarul real poate fi:
  • un beneficiar real direct atunci când se exercită în mod direct controlul asupra unei persoane juridice, respectiv când persoana fizică deține 25% plus o acțiune din capitalul persoanei juridice;
  • un beneficiar real indirect atunci când se exercită în mod indirect controlul aspura persoanei juridice controlate, respectiv atunci când una sau mai multe terțe persoane juridice dețin cel puțin 25% din capitalul social al persoanei juridice controlate, iar aceste terțe persoane juridice, la rândul lor, se află sub controlul aceleiași persoane fizice.
Dacă după ce s-au făcut toate aceste verificări nu este identificată persoana care să corespundă criteriilor expuse, atunci calitatea de beneficiar real va fi atribuită persoanelor fizice care ocupă o funcție de conducere de rang superior în cadrul entității.

Care sunt datele de identificare ale beneficiarului real care trebuie declarate?
Conform Legii nr. 129/2019, declarația privind beneficiarii reali va conține: numele, prenumele, data naşterii, codul numeric personal, seria şi numărul actului de identitate, cetăţenia, domiciliul sau reşedinţa acestora.

Termen de depunere
Declarația privind beneficiarii reali este o declarație anuală și se depune la oficiul registrului comerţului în care este înmatriculă persoana juridică în termen de 15 zile de la aprobarea situaţiilor financiare anuale, iar dacă intervine o modificare privind datele de identificare ale beneficiarului real, declaraţia se depune în termen de 15 zile de la data la care aceasta a intervenit.
Pentru persoanele juridice care se înființează, declaraţia se dă la înființarese în faţa reprezentantului oficiului registrului comerţului sau se poate depune în formă autentică, personal sau prin reprezentant.

Sancțiuni aplicabile pentru neconformare
Nerespectarea de catre administratorul care reprezintă societatea a obligatiei de mai sus constituie contravenție și se sanctionează cu amenda de la 5.000 lei la 10.000 lei.

Informațiile referitoare la beneficiarii reali ai persoanelor juridice vor fi organizate în următoarele registre:
  • un registru central organizat la nivelul Oficiului Național al Registrului Comerțului pentru persoanele juridice care au obligația de înmatriculare în registrul comerțului, cu excepția regiilor autonome, companiilor și societăților naționale;
  • un registru central organizat la nivelul Ministerului Justiției pentru asociații și fundații;
  • un registru central organizat la nivelul Agenției Naționale de Administrare Fiscală în cazul fiduciilor.